en English

Tau Ntawv Pov Thawj

Cov neeg saib xyuas tsev neeg taug kev los ntawm kev ua liaj ua teb thaum hnub poob.

Qhov Txheej Txheem Yuav Tau Muaj Ntawv Pov Thawj Yog Dab Tsi?

Txhawm rau kom paub tseeb cov phiaj xwm muaj lub hauv paus kev paub txog kev txuag kev npaj cov txheej txheem thiab cov thawj tswj hwm ecological, tus tsim qauv yuav tsum ua tiav cov ntawv kawm cov phiaj xwm xaiv ua ntej ua kev npaj ntawm lawv tus kheej. Cov neeg npaj yuav txuag txoj kev npaj ua tau:

  • Txiav txim siab cov neeg siv cov hom phiaj
  • Ua cov khoom xa tuaj
  • Khiav cov cuab yeej ntsuas
  • Tsim cov hau kev daws teeb meem los daws cov kev txhawj xeeb rau cov chaw muaj tswv yim