en English

Cov txiaj ntsig ntawm Muaj Txoj Kev Zam

Cov txiaj ntsig ntawm Muaj Txoj Kev Zam

  • Txhim kho cov txiaj ntsig zoo ntawm kev siv cov tshuab pom zoo lossis cov kev coj ua kev txuag tus kheej
  • Teem cov caij nyoog siv uas haum rau tus koom tes ua ke lub sijhawm thiab cov peev txheej;
  • Txhim kho txoj kev koom tes hauv qab
  • Ua raws li cov cai ib puag ncig
  • Txhim kho cov dej, av, thiab huab cua tsis haum
  • Tsim lossis txhim kho cov tsiaj txhu nyob
  • Haum rau kev koom tes qhov hloov pauv cov kev xav tau lossis hom phiaj
  • Kev ua lag luam zoo los ntawm kev ua kom pom kev zoo