en English
Lập bản đồ & GIS

Khảo sát đất trên web

Khảo sát đất trên web (WSS) cung cấp dữ liệu và thông tin về đất do Khảo sát đất hợp tác quốc gia cung cấp.

Điều tra thổ nhưỡng có thể được sử dụng để lập kế hoạch tổng thể trang trại, địa phương và diện tích rộng hơn. Điều tra tại chỗ là cần thiết trong một số trường hợp, chẳng hạn như đánh giá chất lượng đất và các ứng dụng kỹ thuật và bảo tồn nhất định.

Chương trình không gian địa lý quốc gia

Chương trình Không gian địa lý Quốc gia (NGP) cung cấp nền tảng dữ liệu không gian địa lý kỹ thuật số đại diện cho địa hình, cảnh quan tự nhiên và môi trường nhân tạo của Hoa Kỳ. Khách hàng có thể kết hợp các sản phẩm và dịch vụ không gian địa lý NGP vào các hoạt động vận hành và ra quyết định của họ. Dữ liệu NGP và các sản phẩm và dịch vụ có nguồn gốc có thể được truy cập thông qua Tải xuống Dữ liệu Bản đồ Quốc gia.