en English

Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn Kỹ thuật Văn phòng Hiện trường Điện tử

Hướng dẫn Kỹ thuật Văn phòng Hiện trường là gì?

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu tham khảo khoa học chính cho NRCS. Chúng chứa thông tin kỹ thuật về bảo tồn đất, nước, không khí và các tài nguyên động thực vật có liên quan.

Các hướng dẫn kỹ thuật được sử dụng trong mỗi văn phòng hiện trường được bản địa hóa để chúng áp dụng cụ thể cho khu vực địa lý mà chúng được chuẩn bị. Các tài liệu này được gọi là Hướng dẫn Kỹ thuật Văn phòng Hiện trường (FOTGs).

Cây mọc trong vườn ươm.

Cảm ơn bạn đã sử dụng trình quản lý tài liệu để tải lên các tệp của bạn.