en English

Gửi ý tưởng của bạn

Chúng tôi luôn cởi mở với những ý tưởng mới để cải thiện quy hoạch bảo tồn!

Mục tiêu chính của Đối tác Lập kế hoạch Bảo tồn Quốc gia là tái tạo sức mạnh cho việc lập kế hoạch bảo tồn ở cấp địa phương. Cho dù bạn có vai trò lập kế hoạch trực tiếp hay vai trò hỗ trợ, bạn có thể ở vị trí để đưa ra các quan sát, khuyến nghị hoặc đề xuất sẽ góp phần đạt được mục tiêu này.

Hãy tận dụng cơ hội này để đưa ra đề xuất cho một lĩnh vực tại một thời điểm. Nếu bạn có đề xuất thứ hai cho một khu vực khác, hãy gửi lại biểu mẫu này một cách riêng biệt. Dù đề xuất của bạn là gì, chúng tôi sẽ chuyển nó cho người hoặc nhóm thích hợp và họ sẽ tôn trọng xem xét thành tích bạn gửi và thực hiện bất kỳ hành động thích hợp nào.

Xin lưu ý rằng các vấn đề về nhân sự và quan hệ con người sẽ KHÔNG được giải quyết trong hộp thư góp ý này.

Cảm ơn bạn trước vì đã dành thời gian để cải thiện quy trình lập kế hoạch bảo tồn.