en English

Giải thưởng Hugh Hammond Bennett

Câu chuyện về phong trào bảo tồn đất tư nhân của Mỹ

Dịch vụ Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên (NRCS) của USDA giới thiệu một bộ phim tài liệu về nhà tiên phong bảo tồn đất Hugh Hammond Bennett, lịch sử của cơ quan này và sự ra đời của phong trào bảo tồn đất tư nhân ở Hoa Kỳ

Bối cảnh

Hugh Hammond Bennett được tôn kính là "Cha đẻ của Bảo tồn Đất" vì sự lãnh đạo và cống hiến của ông trong việc bảo tồn đất. Bennett từng là Giám đốc đầu tiên của Dịch vụ Bảo tồn Đất (nay là Dịch vụ Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên), thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Ông là người ủng hộ luật pháp thành lập các Trạm thí nghiệm xói mòn đất và 3,000 khu bảo tồn trên khắp Hoa Kỳ

Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, Bennett đã đặt nền móng cho triết lý của mình về tầm quan trọng của việc bảo tồn đất. Ông đã dành thời gian so sánh các địa điểm còn nguyên sơ bằng gỗ với các cánh đồng bị xói mòn, điều này khẳng định niềm tin của ông rằng xói mòn đất là một vấn đề không chỉ đối với từng người nông dân mà còn đối với các nền kinh tế nông thôn. Bennett đã lập luận thành công rằng các hoạt động đơn lẻ như làm ruộng bậc thang sẽ không thành công nếu không có một chương trình toàn diện để giải quyết nhiều vấn đề về tài nguyên trên đất nông nghiệp. Chính nguyên tắc chỉ đạo này đã dẫn đến khái niệm quy hoạch bảo tồn. Nuôi bảo tồn có nghĩa là sắp xếp lại các hoạt động của trang trại vì lợi ích của việc bảo tồn và năng suất. Các nhà bảo tồn đất đã làm việc trên đất, trực tiếp với nông dân, để phát triển các kế hoạch trang trại bảo tồn vì lợi ích của đất và người nông dân. Những nguyên tắc đó là những gì chúng tôi đứng đằng sau và hoạt động như một thực thể thông qua Đối tác Quy hoạch Bảo tồn Quốc gia.

Giải thưởng Hugh Hammond Bennett cho sự Xuất sắc về Bảo tồn công nhận các cá nhân ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc gia vì những thành tích đặc biệt và những đóng góp cho phong trào bảo tồn đất và nước ở Hoa Kỳ.