en English

Lập kế hoạch bảo tồn 101

Quá trình lập kế hoạch bắt đầu bằng chuyến thăm của người lập kế hoạch bảo tồn được chứng nhận với nông dân để thảo luận về các mục tiêu, hoạt động và các vấn đề liên quan đến sản xuất hoặc tài nguyên thiên nhiên. Người lập kế hoạch sẽ làm việc với chủ sở hữu đất hoặc người điều hành để lập kế hoạch cho các giải pháp thực tế, thiết thực để giúp bảo tồn tài nguyên đất, bảo vệ chất lượng nước và duy trì khả năng tồn tại của trang trại. Kiểm kê và đánh giá tài nguyên hoàn chỉnh là một phần của quá trình lập kế hoạch. Dựa trên những kết quả đó, các biện pháp bảo tồn có thể được khuyến nghị để cải thiện năng suất và tính bền vững lâu dài của đất.

Trong quá trình lập kế hoạch, người lập kế hoạch bảo tồn sẽ làm việc chặt chẽ với nông dân hoặc chủ trang trại để:

  • Thảo luận về các mục tiêu trồng trọt / chăn nuôi
  • Kiểm tra các mối quan tâm về tài nguyên thiên nhiên
  • Chỉ ra các khu vực để bảo vệ và cải thiện
  • Thảo luận về các mục tiêu kinh tế cho trang trại, các hoạt động canh tác hiện tại và các kế hoạch trong tương lai
  • Xem xét các phương án thực hành bảo tồn
  • Cân các lựa chọn thay thế

Người lập kế hoạch bảo tồn, với sự đóng góp, đánh giá và đồng ý của người hợp tác, sẽ phát triển các kế hoạch chuyên biệt khi cần thiết để giải quyết các mối quan tâm cụ thể về tài nguyên như quá nhiều chất dinh dưỡng, quản lý dịch hại, suy giảm môi trường sống của động vật hoang dã hoặc đồng cỏ nghèo nàn.

Sau khi các giải pháp thay thế đã được phát triển, người hợp tác xác định các phương pháp thực hiện đáp ứng tốt nhất các mục tiêu quản lý đất đai của mình và xây dựng một lịch trình thực hiện. Người lập kế hoạch bảo tồn tiếp tục hỗ trợ người nông dân hoặc chủ trang trại khi họ thực hiện hoặc cập nhật kế hoạch của mình theo thời gian. Người lập kế hoạch đánh giá hiệu quả của kế hoạch trong việc giải quyết các mối quan tâm về tài nguyên và làm việc với nông dân hoặc chủ trang trại để thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào.

Tại sao nó lại quan trọng?

Ai cần một kế hoạch?

Lợi ích của việc có kế hoạch bảo tồn