en English

Ai Cần Kế hoạch?

Ai Cần Kế hoạch?

Mỗi chủ đất, nhà điều hành hoặc nhà sản xuất chịu trách nhiệm quản lý các khu đất thuộc sở hữu tư nhân và những người quan tâm đến việc quản lý tài nguyên thiên nhiên, nên có kế hoạch bảo tồn cho từng tài sản mà họ quản lý. Các kế hoạch này cung cấp thông tin có giá trị để đưa ra các quyết định kinh doanh hoạt động và mang lại một số lợi ích tiềm năng, bao gồm:

  • Thiết lập một lịch trình thực hiện phù hợp với thời gian biểu và nguồn lực của nông dân
  • Cải thiện lợi nhuận của nông dân
  • Tuân thủ các quy định về môi trường và các yêu cầu tuân thủ USDA
  • Tăng hiệu quả tổng thể của các thực hành bảo tồn được khuyến nghị
  • Cải thiện chất lượng nước trên đất liền và đầu nguồn
  • Cải thiện môi trường sống của động vật hoang dã
  • Thích ứng với các nhu cầu hoặc mục tiêu thay đổi của nông trại hoặc trang trại
  • Lợi thế tiếp thị thông qua tính bền vững đã được chứng minh