en English

Lịch sự kiện NCPP

Sự kiện mới nhất trong quá khứ

Hội chợ Đổi mới Bảo tồn NACD

Bally's Las Vegas Hotel and Casino 3645 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Làm thế nào chúng ta có thể tích hợp tốt hơn các công nghệ giữa các khu vực công và tư để xây dựng các công cụ lập kế hoạch bảo tồn mạnh mẽ hơn cho các nhân viên nhà nước, các nhà nông học, các cố vấn đáng tin cậy khác và chính nông dân / chủ trang trại? Tham gia… ĐỌC TIẾP Lịch sự kiện NCPP

Hội chợ Đổi mới Bảo tồn NACD

Bally's Las Vegas Hotel and Casino 3645 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Làm thế nào chúng ta có thể tích hợp tốt hơn các công nghệ giữa các khu vực công và tư để xây dựng các công cụ lập kế hoạch bảo tồn mạnh mẽ hơn cho các nhân viên nhà nước, các nhà nông học, các cố vấn đáng tin cậy khác và chính nông dân / chủ trang trại? Tham gia cuộc trò chuyện tại Hội chợ Đổi mới Bảo tồn! Xuyên suốt Hội nghị thường niên năm 2020, đổi mới bảo tồn sẽ được giới thiệu trong Hội chợ triển lãm bảo tồn NACD thông qua các gian hàng đổi mới bảo tồn,… ĐỌC TIẾP Hội chợ Đổi mới Bảo tồn NACD

Hội chợ Đổi mới Bảo tồn NACD

Bally's Las Vegas Hotel and Casino 3645 S Las Vegas Blvd, Las Vegas

Làm thế nào chúng ta có thể tích hợp tốt hơn các công nghệ giữa các khu vực công và tư để xây dựng các công cụ lập kế hoạch bảo tồn mạnh mẽ hơn cho các nhân viên nhà nước, các nhà nông học, các cố vấn đáng tin cậy khác và chính nông dân / chủ trang trại? Tham gia… ĐỌC TIẾP Lịch sự kiện NCPP

Cảm ơn bạn đã sử dụng trình quản lý tài liệu để tải lên các tệp của bạn.