en English

ได้รับการรับรอง

นักอนุรักษ์ครอบครัวเดินผ่านทุ่งเพาะปลูกตอนพระอาทิตย์ตกดิน

กระบวนการที่จะได้รับการรับรองคืออะไร?

เพื่อให้แน่ใจว่านักวางแผนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการอนุรักษ์และหลักการทางนิเวศวิทยานักวางแผนจำเป็นต้องทำตามหลักสูตรการกำหนดผู้วางแผนฝึกหัดก่อนที่จะดำเนินการวางแผนด้วยตนเอง นักวางแผนการอนุรักษ์เด็กฝึกงานสามารถ:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของลูกค้า
  • ดำเนินการจัดเก็บทรัพยากร
  • เรียกใช้เครื่องมือประเมิน
  • พัฒนาโซลูชันทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรสำหรับพื้นที่การวางแผน