en English

ประโยชน์ของการมีแผนอนุรักษ์

ประโยชน์ของการมีแผนอนุรักษ์

  • การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของระบบที่แนะนำหรือแนวทางการอนุรักษ์ของแต่ละบุคคล
  • การตั้งค่ากำหนดการดำเนินการที่เหมาะสมกับตารางเวลาและทรัพยากรของผู้ประสานงาน
  • การปรับปรุงผลกำไรของผู้ประสานงาน
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
  • การปรับปรุงคุณภาพน้ำดินและอากาศ
  • การสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
  • ปรับให้เข้ากับความต้องการหรือเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงของผู้ประสานงาน
  • ข้อได้เปรียบทางการตลาดผ่านการแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน