en English

được chứng nhận

Các nhà bảo tồn gia đình đi dạo qua một cánh đồng canh tác vào lúc hoàng hôn.

Quy trình để được chứng nhận là gì?

Để đảm bảo các nhà lập kế hoạch có kiến ​​thức cơ bản về quy trình lập kế hoạch bảo tồn và các nguyên tắc sinh thái, các nhà lập kế hoạch cần phải hoàn thành chương trình đào tạo chỉ định người lập kế hoạch tập sự trước khi tự mình lập kế hoạch. Các nhà lập kế hoạch bảo tồn học nghề có thể:

  • Xác định mục tiêu của khách hàng
  • Tiến hành kiểm kê tài nguyên
  • Chạy các công cụ đánh giá
  • Phát triển các giải pháp thay thế để giải quyết các mối quan tâm về tài nguyên cho các khu vực quy hoạch